Geo4You – Geodezja to nasza pasja!

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, zwana dalej “komisją kwalifikacyjną”. Komisję kwalifikacyjną powołuje i odwołuje Główny Geodeta Kraju.Główny Geodeta Kraju, na wniosek przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, może powoływać zespoły kwalifikacyjne spośród członków tej komisji.

Postępowanie kwalifikacyjne wszczyna się z dniem przekazania wniosku komisji kwalifikacyjnej. W drodze postępowania kwalifikacyjnego następuje stwierdzenie spełnienia przez osobę zainteresowaną wymagań określonych w art. 44 lub art. 44a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2014 r., poz. 176).

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje część wstępną i część sprawdzającą (egzamin).

Część wstępna odbywa się na posiedzeniu zespołu kwalifikacyjnego i polega na weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Część sprawdzająca, polega na przeprowadzeniu egzaminu ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. Części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego nie prowadzi się wobec osób, o których mowa w art. 44 ust. 3 i art. 44a ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Komisja kwalifikacyjna wyznacza termin i miejsce części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 30 dni od dnia wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.
O wyznaczonym terminie i miejscu komisja kwalifikacyjna powiadamia osobę zainteresowaną za pomocą zawiadomienia w postaci papierowej lub elektronicznej.

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień zawodowych trwa nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego wszczęcia, a w przypadku postępowania obejmującego tylko część wstępną – nie dłużej niż 2 miesiące.

Komisja Kwalifikacyjna kończy postępowanie kwalifikacyjne i zwraca Głównemu Geodecie Kraju wniosek wraz z protokółem dokumentującym sposób i wyniki przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, nie później niż dwa dni robocze po zakończeniu części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego, albo części wstępnej – jeżeli osoba zainteresowana nie została dopuszczona do części sprawdzającej.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2015 r. poz. 520);
 • rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. 2014 poz. 176);
 • Zarządzenie nr 4 GGK z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
 • Szczegółowa informacje i wyjaśnienia:

  Sekretariat komisji kwalifikacyjnej

  tel.: +48 22 56 31 413, +48 22 56 31 415

  e-mail: komisja.kwalifikacyjna@gugik.gov.pl

  640 total views, 1 views today